Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Công văn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3404/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng gỗ trắc tận dụng: gốc, rễ, cành, ngọn

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Trả lời công văn số 481/HQGLKT-NV ngày 17/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng "gỗ trắc tận dụng gồm gốc, rễ, cành, ngọn", Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 26/6/2007, Tổng cục Hải quan có công văn số 3476/TCHQ-GSQL hướng dẫn phân loại mặt hàng gỗ huê tận dụng: Mặt hàng gỗ huê tận dụng gồm cành, ngọn, gốc, rễ, bai gỗ (phần gỗ loại ra trong quá trình cưa, đẽo thân cây, đã được bóc vỏ, bỏ giác, có hình dạng mảnh nhỏ) thuộc nhóm 4403 "Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô", mã số 4403.99.90.00 "Loại khác".

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì mặt hàng "Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô" thuộc nhóm 44.03, theo đó mặt hàng "gỗ trắc tận dụng gồm gốc, rễ, cành, ngọn" thuộc nhóm 44.03, mã số 4403.99.90 "Loại khác".

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Văn bản mới hơn

Văn bản cũ hơn

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website