Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Công văn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3410/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 27/02/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 1028/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn một số vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu. Tại điểm 1 công văn 1028/TCHQ-GSQL dẫn trên nêu: Điều 1 Phạm vi điều chỉnh Nghị định 94/2012/NĐ-CP có quy định: "Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh sản xuất rượu và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất kinh doanh rượu và cồn thực phẩm". Điều 2 Đối tượng áp dụng: "Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên lãnh thổ Việt Nam" thì hàng hóa kinh doanh bán hàng miễn thuế không bị loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh Nghị định 94/2012/NĐ-CP.

Tuy nhiên, ngày 31/5/2013 Bộ Công Thương có công văn số 4727/BCT-XNK gửi Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Sài Gòn (có gửi Tổng cục Hải quan) hướng dẫn việc nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh (không tiêu thụ nội địa) tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, không phải thực hiện theo các quy định tại Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rượu.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ các công văn 4727/BC-XNK dẫn trên của Bộ Công Thương để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Văn bản mới hơn

Văn bản cũ hơn

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website