Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Góp ý dự thảo Luật doanh nghiệp DNNVV

Hiệp hội DNNVV Việt Nam sau khi nghiên cứu Dự thảo Luật hỗ trợ DNNVV và Báo cáo quá trình triển khai và một số nội dung xin ý kiến ban soạn thảo Dự án Luật hỗ trợ DNNVV. Hiệp hội DNNVV Việt Nam có ý kiến sau:

Góp ý Dự thảo Luật hội

Góp ý Dự thảo Luật hội

Phúc đáp công văn số: 3450/LĐTBXH-LĐTL, ngày 11/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Phúc đáp công văn số: 3450/LĐTBXH-LĐTL, ngày 11/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc "Lấy ý kiến dự thảo tờ trình,Nghị định quy định trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ". Sau khi nghiên cứu Dự thảo, Hiệp hội DNNVV Việt Nam có ý kiến như sau:

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia góp vào dự thảo Luật phá sản sửa đổi

Phúc đáp công văn số 174/TANDTC-KHXX ngày 14/8/2013 của Tòa án nhân dân tối cao gửi Hiệp hội DNNVV Việt Nam về việc góp ý tài liệu của dự án Luật Phá sản sửa đổi.

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thu thập ý kiến đánh giá đối với đầu tư nước ngoài vào dịch vụ thức ăn, uống nhanh

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thu thập ý kiến đánh giá đối với đầu tư nước ngoài vào dịch vụ thức ăn, uống nhanh.

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kiến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kiến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia góp ý Quy chế làm việc của Hội đồng tiền lương quốc gia

Phúc đáp văn bản số 2271/LĐTBXH-LĐTL ngày 24/06/2013 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội về việc lấy ý kiến Quy chế làm việc của Hội đồng tiền lương quốc gia. Sau khi nghiên cứu, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có văn bản góp ý như sau:

Thăm dò ý kiến

Liên kết website