HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Lịch sử và kết quả hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

02:11:41 20/11/2017
I. Sự hình thành và phát triển
 - Tại thời điểm tổ chức Đại hội thành lập (19/7/2005): 300 hội viên là doanh nghiệp và 2 liên minh Hợp tác xã tỉnh là thành viên.
- Sau hơn 12 năm hoạt động: 62.000 SMEs là hội viên, 61 Hiệp hội Doanh nghiệp/SMEs cấp tỉnh, thành phố là thành viên.
- Tổ chức bộ máy:
+ Ban Chấp hành có 77 ủy viên
+ Ban Thường vụ có 11 ủy viên, 01 Văn phòng Trung ương, 4 Ban chuyên môn;
+ Các đơn vị trực thuộc Hiệp hội gồm: 3 Văn phòng đại diện ở miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam, 01 tạp chí, 01 Viện Khoa học quản trị SMEs,
8 Trung tâm hỗ trợ các mặt hoạt động của DN; 1 chi nhánh tại Cộng hòa Sec, 04 hội ngành hàng, 01 Hội nữ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Là tổ chức xã hội- nghề nghiệp cấp quốc gia, tổ chức Hiệp hội của doanh nghiệp có số lượng hội viên lớn nhất tại Việt Nam.
 II. Kết quả hoạt động
- Hệ thống Hiệp hội được xây dựng, phát triển nhanh chóng trrên phạm vi cả nước.
- Thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.
- Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành và đối tác trong việc lựa chọn chương trình nội dung và phương thức hỗ trợ hội viên phát triển SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Đa dạng hình thức tuyên truyền, quảng bá về cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và Hiệp hội trong xã hội. Coi trọng công tác thi đua - khen thưởng, tổ chức tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến - các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và xây dựng tổ chức Hiệp hội phát triển.
- Vai trò, vị thế của Hiệp hội được nâng cao và được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành và đoàn thể Trung ương, cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội ghi nhận.
III. Các hoạt động chủ yếu
- Tập hợp phản ánh ý kiến của DN đến Bộ, ngành, chính phủ.
- Tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật.
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của  DN hội viên khi bị xâm hại.
- Truyền thông, quảng bá và cung cấp thông tin cho DN.
- Tư vấn thực hiện chính sách & pháp luật, xúc tiến thương mại liên doanh liên kết.
- Hỗ trợ vay vốn, đào tạo nhân lực.
- Thực hiện dự án hỗ trợ DN phát triển bền vững.
- Phong trào văn hóa, thể thao phúc lợi xã hội, thi đua khen thưởng
IV. Một số mục tiêu hoạt động 2016 -2021
- Tăng cường vai trò trách nhiệm đại diện của hệ thống Hiệp hội trong tham gia xây dựng tổ chức, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển SMEs.
- Tư vấn hỗ trợ SMEs phát triển SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh & trách nhiệm xã hội, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ hỗ trợ SMEs phát triển bền vững.
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.
- 100% tỉnh, thành phố TW đều có tổ chức đại diện SMEs tham gia thành viên Hiệp hội; 40% DN đang kinh doanh là hội viên; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung ương Hiệp hội & các Hội SMEs thành viên./.

Trên đây là giới thiệu đôi nét  về sự hình thành và phát triển của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, VINASME xin gửi đến bạn đọc.
 

 
                                                                                                                                                                                                          Ts. Tô Hoài Nam  
Phó Chủ tịch Thường Trực kiêm Tổng Thư ký
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME)
 

HISTORY & OPERATION ACHIEVEMENTS OF VIETNAM SMALL & MEDIUM ENTERPRISES ASSOCIATION

I. Establishment & development
- On 19th July 2005: 300 SMEs as membership & 2 provincial cooperative alliances as members.
- After over 12 operating years: 62,000 SMEs as membership, 61 Local Business Association / Small and Medium Enterprises are members.
- Organizational structure:
+ Executive Board: 77 members.
+ Standing Board: 11 members
+ Headquarters: 1 administration office & 4 functional departments;
+ Its subsidiaries: 3 representative offices in Central, Highland and South regions, 01 magazine, 01 SME governing scientific institute, 8 centers of SME support; 1 branches in Czech. 04 Specialized Associations, 01 Women and Small Business Association.
+ VINASME is the national employment-social organization & SMEs’ association with the biggest members in Vietnam.
II. Operation achievements
- The operation network is established and developed quickly in the whole country.
- From central to local level participate in formulating policies, laws, representing and protecting members’ legitimate interests.
- To coordinate actively with levels, agencies and partners in selecting support programs for members to develop business & production, improve competitiveness and international economic integration.
- To diversify communications and advertisements about SMEs, entrepreneur community and Association in society. To respect emulation, rewards and excellent SMEs and entrepreneurs in the movement of business & production, to conduct social tasks well and improve the Association.
- The role and position of Vinasmes get improved and recognized by the Central Party, National Assembly, Government, Vietnamese Fatherland Front, central ministries, agencies and unions, local governments, enterprise community and the community.
III. Key activities
- To collect and submit enterprises’ ideas to ministries, agencies and government.
- To join formulating, disseminating and instructing conduction of policies & laws.
- To protect legitimate interests of members.
- To communicate, advertise and provide information for enterprises.
Advocacy on conducting policies, laws, joint venture trade promotion.
- To support loans and human training.
- To conduct projects on supporting enterprises’ sustainable development.
- To conduct movements of culture, sport, social welfare, emulation & rewards.
IV. Some specific operation targets in 2016 -2021
- To improve the role and responsibility of Vinasmes in developing organization and conducting policies and laws on SMEs development.
- To advocate and support enterprises business and production, raise competitiveness & social responsibility, develop network of providing services for SMEs to develop sustainably.
- To protect legitimate interests of members.
- 100% central provinces and cities have got SMEs representatives joining Vinasmes membership; 40% SMEs which is running are members; to improve organizational structure and operation quality of central and member Vinasmes./.
 

 

Dr. To Hoai Nam  
Standing Vice President and General Secretary
VINASME
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

Liên kết website