Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Thông báo Tuyển chuyên gia

02:05:25 27/05/2019
CỤC CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỖ TRỢ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
————————
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————————————
        Số:   25 /TB - IDC                             Hà Nội, ngày  17  tháng 5  năm 2019
V/v tuyển chọn Tư vấn cá nhân
THÔNG BÁO
Tuyển chọn chuyên gia tư vấn
 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp đang triển khai các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019 như sau:
1. Chương trình kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận hiệu quả với các doanh nghiệp lắp ráp, doanh nghiệp sản xuất linh kiện lớp trên trong lĩnh vực ô tô.
2. Chương trình kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận hiệu quả với các doanh nghiệp lắp ráp, doanh nghiệp sản xuất linh kiện lớp trên trong lĩnh vực điện tử tại Việt Nam.
3. Chương trình kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi sản xuất trong lĩnh vực dệt may, da giày tại Việt Nam.
4. Tổ chức cải tiến sản xuất các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và sản xuát sản phẩm hoàn chỉnh.
. Tổ chức các khóa đào tạo và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO/IATF 16949 trong ngành ô tô.
            Các đề án trên có các công việc cần phải thuê chuyên gia trong các lĩnh vực:
- Lắp ráp, sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô, điện tử , dệt may, da giày, công nghiệp hỗ trợ và chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IATF 16949 trong ngành ô tô.
- Nội dung về mục tiêu, phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực đối với chuyên tư vấn sẽ được mô tả chi tiết trong điều khoản tham chiếu, các chuyên gia tư vấn cá nhân được lựa chọn sẽ được gửi thư mời cùng điều khoản tham chiếu.
Các ứng cử viên quan tâm có thể liên hệ và gửi lý lịch chuyên gia (theo mẫu đính kèm) qua đường văn thư hoặc email về Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương trước 17h00 ngày 25/06/2019, chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp địa chỉ số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội,
- Điện thoại: (04) 37564129 – Di động: 094 567 55 91.

Email:    bqttrungtamidc@gmail.com

Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Các hiệp hội, Website Bộ;
- Lưu: VT, VP.
 
 
 
Q. GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Đỗ Nam Bình
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông báo số     /TB-IDC ngày     tháng      năm 2019)
LÝ LỊCH CHUYÊN GIA
THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên                  :  
2. Giới tính               :  
3. Ngày sinh             :  
4. Quốc tịch               :  
5. Địa chỉ hiện tại                         :  
6. Địa chỉ làm việc :  
7. Số điện thoại liên lạc :  
8. Địa chỉ e-mail :  
9. Ngôn ngữ :  
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
10. Trình độ:  
11. Các đào tạo khác:  
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Nơi làm việc  
Địa chỉ:  
Thời gian:            
Vị trí  
Mô tả công việc:  
Nơi làm việc  
Địa chỉ:  
Thời gian:            
Vị trí  
Mô tả công việc:  
Nơi làm việc  
Địa chỉ:  
Thời gian:            
Vị trí  
Mô tả công việc:  
Xác nhận:  
Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận rằng sơ yếu lý lịch này mô tả đúng bản thân, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của tôi. Tôi hiểu rằng bất kỳ thông tin nào được mô tả ở đây có dấu hiệu sai lệch đều có thể dẫn tới việc hồ sơ của tôi không được tiếp tục xem xét.
              Ngày ...... tháng ..... năm ....
             Chữ ký của Tư vấn
              (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website